Van cổng Tomoe Nhật Bản PN10/16/25

Liên hệ

Thông tin sản phẩm Van cổng Tomoe Nhật Bản PN10/16/25

Van cổng Tomoe Nhật Bản PN10/16/25

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 10A (mm) lắp với đường ống size 17 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 15A (mm) lắp với đường ống size 21 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 20A (mm) lắp với đường ống size 27mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 25A (mm) lắp với đường ống size 34 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 32A (mm) lắp với đường ống size 42  mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 40A (mm) lắp với đường ống size 49 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 50A (mm) lắp với đường ống size 60 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 65A (mm) lắp với đường ống size 76 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 80A (mm) lắp với đường ống size 90 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 100A (mm) lắp với đường ống size 114 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 125A (mm) lắp với đường ống size 140 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 150A (mm) lắp với đường ống size 168 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 200A (mm) lắp với đường ống size 220 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 250A (mm) lắp với đường ống size 273 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 300A (mm) lắp với đường ống size 323 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 350A (mm) lắp với đường ống size 355 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 400A (mm) lắp với đường ống size 406 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 450A (mm) lắp với đường ống size 457 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 500A (mm) lắp với đường ống size 508 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 600A (mm) lắp với đường ống size 609 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 700A (mm) lắp với đường ống size 711 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 800A (mm) lắp với đường ống size 812 mm

Van cổng (van cửa, van chặn, gate vale) Tomoe 900A (mm) lắp với đường ống size 913 mm

Danh mục: